• História školy

    • &   Z histórie  školy    &

      

      

     Bidovská základná škola, ak myslíme samotnú stavbu, začala písať svoju históriu 4. januára 1965. Jej začiatky však siahajú omnoho hlbšie do minulosti.

     12. augusta 1946 bola zriaďovacou listinou ustanovená Štátna obvodná meštiacka škola v Bidovciach, toho času v Nižnej Kamenici. Tak to uvádza školská kronika, ktorá sa začala písať spolu s vytvorením vyššie uvedenej školy.  Umiestnená bola v skonfiškovanej budove bývalých majiteľov Waldbot – Forgáč v Nižnej Kamenici a jej prvým riaditeľom bol Štefan Boďa. Riadne vyučovanie sa začalo až 1. októbra, pretože chýbalo vnútorné zariadenie, ktoré bolo zapožičané z Košíc. Celkom bolo zapísaných 50 detí a z okolitých obcí žiaci dochádzali peši.

     Už od 1. 9. 1964 sa malo začať vyučovať v novej škole v Bidovciach, no pre neukončené práce sa školský rok 1964/65 začal ešte v Nižnej Kamenici.

     4. januára 1965 za prítomnosti zástupcov vtedajšieho okresného národného výboru, za účasti stavbárov , rodičov, učiteľov i žiakov školu uviedli do prevádzky. V uvedenom školskom roku ju navštevovalo 412 žiakov, šesť tried zriadili v ročníkoch 1. – 5. a osem tried v ročníkoch 6. – 9. Od začiatku boli aj dve triedy maďarské, potom jedna a v 70-tych rokoch pre malý počet detí úplne zanikla. V škole pôsobilo 19 učiteľov, riaditeľom bol Ján Pankuch a zástupkyňou Jolana Mičková.

     Do Bidoviec patrili žiaci z Nižnej a Vyšnej Kamenice, Bidoviec, Svinice, Košického Klečenova, Čakanoviec, Bačkovíka, Herlian, Žíroviec a Rankoviec, teda ten istý školský obvod, ktorý bol aj v Nižnej Kamenici. K zmene došlo v roku 1966, kedy Herľany, Žírovce a Rankovce odišli do Keceroviec, pribudli Trsťany a Ďurďošík, ktoré predtým patrili do Rozhanoviec.

     V  roku 1965 sa vybudovali ihriská, hádzanárske a volejbalové, fungovala odborná učebňa chémie a fyziky a od začiatku aj jedáleň. Telocvičňa a dielňa boli dané do prevádzky až v jarných mesiacoch.

     V rokoch 1965 – 1966 bol celý areál školy oplotený v celkovej dĺžke 900 metrov. 

     Škola, to nie sú len budovy a triedy, ale predovšetkým žiaci a učitelia, a tí boli tými, ktorí tie priestory oživovali, ktorí zabezpečovali také dianie v škole, ktoré robilo a robí školu školou. Od začiatku existencie pracovali krúžky. Napríklad dramatický, bábkarský, neskôr estrádny, divadelný, turistický, tanečný, zdravotnícky, atď. Dramatický krúžok pod vedením Boženy Jakubovskej hrával divadelné predstavenia aj v okolitých obciach a v školskom roku 1967/68 získal v okresnej súťaži detských divadelných súborov 1. miesto s rozprávkou Šípková Ruženka. Bábkarský krúžok zase 2. miesto v okresnej súťaži s predstavením Zajko Šibal. 

     V školskom roku 1970/71 došlo k zmenám vo vedení školy. Zástupcom sa stáva Ladislav Fedor, ktorého v tejto funkcii vystriedala Klára Fazekášová (1981/82), potom Jozef Hrabinský (1983/84). V školskom roku 1972/73 bola zavedená funkcia výchovného poradcu a stal sa ním vtedajší zástupca Ladislav Fedor, neskôr Peter Hyben.

     Už spomínané krúžky pracovali v rámci pionierskej organizácie, ktorej vedením bola od roku 1975 poverená Božena Hertnekyová, vtedy ešte Mičková.  Okrem už uvedených krúžkov učitelia viedli aj krúžok šikovných rúk, strelecký, požiarnický, recitačný.  Krúžková činnosť je teda niečo, čo bolo a je úzko späté so životom škôl v minulosti aj v súčasnosti.  V rámci nich boli a sú deti pripravované na rôzne súťaže, ktorých sa každoročne zúčastňovali a tieto aktivity sú zrejme aj teraz. Z úspechov spomeniem napríklad 2. miesto v súťaži Literárny a výtvarný Trenčín v šk. roku 1974/75, získala ho Eva Mičková s prácou Moja mama, prebojovanie sa členov zdravotníckeho krúžku do celoslovenského kola v školskom roku 1990/91.  V roku 1985 sa deti pod vedením telocvikárky Otty Galovej zúčastnili celoštátnej, myslíme teda československej, spartakiády na pražskom Strahove.

     Vrátim sa znova k personálnym zmenám. V roku 1990, teda po zmenách, ktoré sa v spoločnosti udiali, dochádza aj k zmenám vo vedení. Na začiatku vyššie uvedeného roku sa riaditeľkou stáva RNDr. Ľuboslava Fertáľová, zástupkyňou Sonja Hrehorčáková, ktorú o rok neskôr vystriedala Mgr. Emília Marušiaková.

     28. januára 1993 bola založená Detská organizácia Fénix so sídlom v Bidovciach, uskutočnilo sa to slávnostne v kultúrnom dome a jej vedením bola poverená Božena Hertnekyová. Pod hlavičkou tejto organizácie sa v tom istom roku deti zúčastnili na celoslovenskom turistickom viacboji, starší chlapci vtedy obsadili 2. miesto,  a táto súťaž má kontinuitu a našu účasť v nej už každoročne.

     Rovnako aj práca detskej organizácie, ktorej predsedom je Mgr. Vladimír Duračka.

     Istým medzníkom v histórii  bol 1. júl 1995. Vtedy naša škola nadobudla právnu subjektivitu, stala sa teda samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku školstva s poslaním poskytovať základné vzdelanie, samostatne hospodáriť a rozhodovať v pracovnoprávnych vzťahoch.  Z kultúrnych aktivít školy spomeniem organizáciu reprezentačných plesov, ktoré začali v roku 1995, teda pri 30. výročí existencie školy, zapísali sa do povedomia rodičov, ale aj iných hostí ako veľmi dobré spoločenské podujatia. V školskom roku 1995/96 začali kurzy spoločenského tanca, ktoré viedla  pani Alžbeta Ligová, učiteľka súkromnej tanečnej školy, tie každoročne vyvrcholia záverečným venčekom.

     V školskom roku 1996/97 dochádza k zmene na poste zástupcu, stáva sa ním František Pajtáš, o dva roky neskôr ho vo funkcii vystriedala Mgr. Marta Kucharčíková a v šk. roku 1998/99 pribudla ďalšia zástupkyňa pre 1. stupeň, Mgr. Mária Hrehorová. K väčším personálnym zmenám došlo v roku 1999/2000, vtedy sa riaditeľkou stáva doterajšia zástupkyňa M. Kucharčíková a druhou zástupkyňou pre 2. stupeň Mgr. Danka Frištiková. Od školského roku 2003/04 pracuje ako zástupkyňa PaeDdr. Erika Zámboriová.

     Tak ako si človek oblieka nové šaty a poväčšine rád mení svoj výzor aj budovy časom potrebujú nový šat a zmenu. V roku 1990 sa na všetkých školských pavilónoch rekonštruovali strechy, postupne sa drevené vchodové dvere na jednotlivých pavilónoch vymenili za sklenené. V posledných rokoch nadobudla novú tvár aj školská dielňa a telocvičňa – nová podlaha, drevený obklad, okná a posilňovňa ju úplne zmenili. Nezaostali ani šatne, v nich sa nainštalovali drevené obklady a podlaha, tiež bola vynovená umývarka. V školskej jedálni staré elektrické zariadenia nahradili nové a v marci 2004 bola zriadená počítačová učebňa, časť počítačov zakúpili rodičia, ostatné sú z projektu Infovek.

     Rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia vo všetkých pavilónoch, uskutočnila sa výmena okien v 3. pavilóne, drevené za plastové, zmodernizoval sa nábytok v triedach a na chodbách.  Poslednou úpravou, v roku 2007, prešiel prvý pavilón – výmena nábytku v riaditeľni, zborovni, v miestnosti pani zástupkyne. V ďalších rokoch sa uskutočnila celková rekonštrukcia 2. a 3. pavilónu školy. Vo februári 2008 bolo zrušené vyučovanie na zmeny. Presťahovaním učební do bývalých priestorov materskej školy sme získali 9 nových učební, relaxačnú miestnosť a nové kabinety. V nových priestoroch sa učia žiaci 1.stupňa. 

     1.september 2017 sa stal významným medzníkom v histórii našej školy. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa naša škola spojila s materskou školou v Bidovciach. A tak sa naša školská rodina krásne rozrástla.

     Škola bez svojej histórie by nebola tým, čím je. Hľaďme však smelo do budúcnosti.

        

       

      

                                                                 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje