• Zápis do 1.ročníka

    • Zápis detí do 1.ročníka

     na školský rok 2022/2023 sa uskutoční  v budove základnej školy  

     01. 04. 2022  od 14.00 hod. do 18.00 hod.

     02. 04. 2022 od 8.30 hod. do 14.00 hod

      Na zápis sa dostavia rodičia spolu s dieťaťom.

      

     Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti, ktoré nedovŕšili šiesty rok veku a absolvovali predprimárne vzdelávanie.

     Doplňujúce informácie:

     1. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy (Príloha č. 1).
     2. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
     3. Tlačivá potrebné na zápis nájdete na web stránke školy v záložke   O škole - Zápis do 1. ročníka - Tlačivá na stiahnutie.
     • Vypísané a podpísané tlačivá obidvomi rodičmi donesiete so sebou na zápis, kde ich skontrolujeme. 
     • Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (Príloha č. 3).
     • K dokumentom patrí aj informovaný súhlas s prijímacím konaním do jazykovej skupiny.
     • K zápisu je potrebný aj rodný list dieťaťa.

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

      · jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,

     · jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať,

     · vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (Príloha č. 2).

     Ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumentytlačivá vyplníte priamo pri zápise.

      

     Priloha_c._1(1).docx

     Priloha_c._2(1).docx

     Priloha_c._3.docx

     Prihlaska_na_vzdelavanie.pdf

      

     Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie platných  protiepidemiologických opatrení. 

     Tešíme sa na Vás.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje