• Vnútorný poriadok

    •  

     Z vnútorného poriadku školského klubu detí    

     1. ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok s výnimkou dní pracovného voľna a pokoja a štátnych sviatkov, pondelok – štvrtok od 11.20 hod. do 16.50 hod., piatok od 11.20 – 16.20 hod. pričom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

      

     2. V prípade oprávnených požiadaviek zákonných zástupcov žiakov môže byť ŠKD v prevádzke aj počas vedľajších prázdnin, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov.

      

     3. Žiaci sa do ŠKD prijímajú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti podanej ich zákonnými zástupcami najneskôr do 15.6. príslušného školského roka.

      

     4. Prednostne sa do ŠKD prijímajú žiaci  nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku.

      

     5.Žiak môže byť, ak to nie je v osobnom spise uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia zákonných zástupcov.

      

     6.Žiaka preberá z ŠKD zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise žiaka uvedený iný spôsob odchodu žiaka z ŠKD.

      

     7. Všetky zmeny o čase odchodu žiaka oznámi zákonný zástupca písomne vychovávateľke.

      

     8. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladadov spojených s činnosťou ŠKD je na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Bidovce a Uznesenia č. 240/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bidovce dňa 30.8.2017 stanovená od 1.10. 2017 na jedného žiaka  15,00 eur mesačne.

      

     9. Príspevok uhradí rodič alebo zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok na mesiac september a október uhradí zákonný zástupca spolu do 10. septembra v danom školskom roku.

     10.V prípade,že zákonný zástupca žiaka neuhradí príspevok na úhradu pobytu žiaka v ŠKD v stanovenom termíne, na základe oznámenia vychovávateľa riaditeľ školy vyradí žiaka z klubu detí.

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje