•   VYDÁVANIE   POTVRDENÍ:

    K vydaniu potvrdenia je potrebné doložiť žiadosť:

    • v žiadosti uveďte meno dieťaťa/žiaka, dátum narodenia, bydlisko, školský rok, trieda, triedny učiteľ,
    • dôvod vydania žiadosti, podpis zákonného zástupcu, príp. plnoletej osoby, ktorá žiadosť podáva,
    • telefonický kontakt žiadateľa,
    • posledné vysvedčenie vydané našou školou.

    Potvrdenie bude vydané najskôr na piaty deň po prijatí žiadosti, najneskôr do tridsiatich dní od prijatia žiadosti

     

    Žiadosti a potvrdenia sa prijímajú a vydávajú len v čase úradných hodín.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje