• Zápis žiaka do 2. - 9.ročníka

    •              

     ZÁPIS ŽIAKA DO 2. - 9. ROČNÍKA

     Zápis žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky od 2. ročníka po 9. ročník  ZŠ sa uskutočňuje na základe žiadosti zákonných  zástupcov  žiaka počas celého školského roku.

      

     Zápis žiakov do 5. ročníka:

     Zápis žiaka, ktorý pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky prestupom z neplnoorganizovanej ZŠ do 5. ročníka tunajšej plnoorganizovanej ZŠ, ktorá je/nie je spádovou školou v školskom obvode, sa uskutoční v termíne stanovenom školou. Termín bude zverejnený na webovej stránke školy.

     Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obidvaja zákonní zástupcovia žiaka.

     Doplňujúce informácie:

     1. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
     2. Tlačivá potrebné na zápis nájdete na web stránke školy v záložke O škole - Zápis do 2. -9. ročníka - Tlačivá na stiahnutie.
      1. Vypísané a podpísané tlačivá obidvomi rodičmi donesiete so sebou na zápis, kde ich skontrolujeme. 
      2. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 1).
      3. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

     Podpis oboch zákonných zástupcov žiaka sa nevyžaduje, ak:

     • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,
     • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať,
     • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (príloha č. 2).
     1. Ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty, tlačivá vyplníte priamo pri zápise. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje