• Vyhodnotenie programu aktualizačného vzdelávania

     „Ako motivovať žiakov počas dištančného vzdelávania“

      

     V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou, Bidovce 209, 044 45 Bidovce uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

      

     druh programu vzdelávania

     názov programu

     termín/trvanie

     rozsah v hodinách

     aktualizačné vzdelávanie

     Ako motivovať žiakov počas dištančného vzdelávania

     19.10.2021

     2 h.

      

     Garant vzdelávania: Mgr. Gabriela Véghová – odborný garant aktualizačného vzdelávania školy

     Lektor vzdelávania: PaedDr. Katarína Hvizdová

     Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku.

     Výsledok hodnotenia:

     Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:       31 osôb

     5

     4

     3

     2

     1

     úplne súhlasím

     súhlasím

     nedokážem plne zhodnotiť

     nesúhlasím

     úplne nesúhlasím

      

     Hodnotená oblasť

     1

     2

     3

     4

     5

     Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      

      

     2

     16

     13

     Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      

      

      

     11

     20

     Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      

      

     4

     15

     12

     Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času 

      

     1

     3

     16

     11

     Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      

      

     1

     5

     25

     Boli poučné príklady z praxe

      

      

     2

     13

     16

     Mali sme k dispozícii podporné materiály

      

     1

     2

     14

     14

     Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      

     1

     5

     15

     10

     Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

     1

      

     7

     15

     8

     Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      

      

     10

     12

     9

      

      

      

      

     V Bidovciach 28.10.2021                                                      Mgr. Marta Kucharčíková

                                                                                                            riaditeľka školy

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje